Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů.

Zákazník tímto bere na vědomí a je plně obeznámen se skutečností, že pro účely registrace provozovatel zpracovává, shromažďuje a uschovává ve své databázi osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem v souvislosti s registrací. Zpracovávány, shromažďovány a uschovávány jsou tyto poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně informace o zdravotní pojišťovně a dále informace o provedené rezervaci či nákupu zákazníka.


Zákazník má právo přístupu ke  svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka zaslané na adresu provozovatele či na emailovou adresu lekarna@vsezlekarny.cz odstranit z databáze.


Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.


Registrací zákazník uděluje výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uschováváním osobních údajů, jak je uveden výše.


Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka nebudou bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka předávány provozovatelem jakékoli třetí osobě.