Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti VLTAVÍNSKÁ, s.r.o., IČO 26750457, se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 91388, (dále jen „prodávající“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „OZ“ nebo „Občanský zákoník“) upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji/nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vsezlekarny.cz (dále jen „Internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.


1.2. Pro smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím z nákupů učiněných prostřednictvím Internetového obchodu je rozhodující právní řád České republiky. Vztahy výslovně neupravené kupní smlouvou (resp. Obchodními podmínkami) se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, je-li smluvní stranou spotřebitel.


1.3. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné.

 

II. INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM


2.1. Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
VLTAVÍNSKÁ, s.r.o.
Bucharova 1314/8
158 00 Praha 5
emailová adresa: lekarna@vsezlekarny.cz
telefon: 568 840 720
bankovní spojení: banka: MONETA Money Bank, a. s.
číslo účtu: 176542188/0600  
měna účtu: CZK
IBAN: CZ88 7940 0000 0075 0001 3643 
(dále jen „Bankovní účet prodávajícího“)


2.2. Prodávající je podnikatelem, který provozuje Internetový obchod na adrese www.vsezlekarny.cz a lékárnu Lékárna Vltavínská nacházející se na adrese Vltavínská 1289, Třebíč, PSČ 674 01 (dále jen „Lékárna“). Bližší údaje o Lékárně jsou dostupné na internetové adrese Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) www.sukl.cz (Lékárna Vltavínská).


2.3. Prodávající je držitelem oprávnění k provozování lékárny s internetovým obchodem a je držitelem registrace u SÚKL pro výdej léčivých přípravků zásilkovým způsobem podle § 84 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, v platném znění, (dále jen „Zákon o léčivech“) v České republice. Prodávající podléhá dohledu SÚKL a je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

 

III. ZÁSILKOVÝ VÝDEJ LÉČIV A INFORMAČNÍ SLUŽBA PRODÁVAJÍCÍHO


3.1. Předmětem zásilkového výdeje mohou být pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 Zákona o léčivech, jejichž výdej není omezen rozhodnutím SÚKL nebo vázán na lékařský předpis. Zásilkovým výdejem se rozumí výdej léčivých přípravků na základě objednávek zásilkovým způsobem, přičemž nabízení léčivých přípravků za účelem jejich zásilkového výdeje a přijímání objednávek na uskutečnění zásilkového výdeje se považuje za součást zásilkového výdeje.


3.2. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku nebo doporučením lékaře či lékárníka.


3.3. Prodávající poskytuje informační službu farmaceuta podle § 85 odst. 2 písm. d) Zákona o léčivech v době vymezené na internetové stránce prodávajícího www.vsezlekarny.cz (dále jen „Internetová stránka“) pod odkazem „Kontakt“ „Informační služba farmaceuta“, a to prostřednictvím tam uvedených osob. Tato služba rovněž slouží k zajištění shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky a závady v jakosti léčivých přípravků, které jí byly oznámeny.

 

IV. KUPNÍ SMLOUVA


4.1. Internetový obchod obsahuje přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a poplatků.


4.2. Přehled zboží navrhovaného prodávajícím k prodeji nepředstavuje nabídku prodávajícího ve smyslu § 1732 OZ, a prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně tohoto zboží uzavřít. Tímto není dotčena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.


4.3. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na Internetové stránce. v případě, že objednané zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí nebo se výrazně změnila jeho cena, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky.


4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní na Internetové stránce prodávajícího (registrovaní zákazníci mohou k učinění objednávky využít své uživatelské rozhraní (uživatelský účet) na Internetové stránce prodávajícího). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o (i) objednávaném zboží, (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, (iii) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a (iv) nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).


4.5. Před odesláním Objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Před odesláním Objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s Obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Souhlasím s Obchodními podmínkami“. Znění platných Obchodních podmínek je kupujícímu přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Souhlasím s Obchodními podmínkami“ a též na Internetové stránce prodávajícího. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit/ odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.


4.6. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v Objednávce.


4.7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí Objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího.


4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem (písemně či telefonicky). Odmítne-li kupující Objednávku požadovaným způsobem potvrdit, nepovažuje se Objednávka za nabídku k uzavření kupní smlouvy a nepřihlíží se k ní.


4.9. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží v Internetovém obchodu je pouze ilustrační a indikativní a že prodávající může zboží dodat v libovolném provedení.


4.10. Kupní smlouva, včetně Obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě, a je přístupná pouze prodávajícímu.


4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

 

V. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1. Kupující obdrží zboží uvedené v nabídce Internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku odeslání Objednávky. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


5.2. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

 
5.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (vždy v závislosti na zvoleném způsobu dopravy):

 • (i) v hotovosti nebo platební kartou v Lékárně prodávajícího;
 • (ii) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v Objednávce;
 • (iii) bezhotovostně převodem na Bankovní účet prodávajícího;
 • (iv) bezhotovostně internetovou platební kartou MasterCard nebo VISA;
 • (v) bezhotovostně on-line platbou prostřednictvím platebního systémem COMGate.

5.4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou v Lékárně prodávajícího, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy. U bezhotovostní platby převodem na Bankovní účet prodávajícího a on-line platbou je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet prodávajícího.


5.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě bezhotovostní platby nebo v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle článku 4.8.


5.6. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


5.7. Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


5.8. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží a předáním zboží.

 

VI. ZPŮSOB DODÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY


6.1. Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců) pouze na území České Republiky. Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.


6.2. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění Objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.


6.3. Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovnách určených prodávajícím. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.


6.4. Je-li předmětem Objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovnách určených prodávajícím. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.


6.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. v takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný způsob přepravy.


6.6. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů na uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.


6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.8. Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.


6.9. Expedice zboží, které je skladem na kamenné prodejně nebo v momentě objednávky u distibutora, budou realizovány do 48 hodin od přijetí objednávky. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek bude odesláno následující pracovní den. Není-li zboží z Objednávky na skladě u prodávajícího, bude zboží odesláno v den doručení dodavatelem. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly. V případě platby zboží převodem na účet běží lhůta 48 hodin od připsání částky na účet.


6.10. Zásilky budou odeslány tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě tří (3) dnů od přijetí/úhrady Objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu emailem či telefonicky informován.


6.11. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na telefonní číslo prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu Lékárny) nebo emailem na adresu: lekarna@vsezlekarny.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • (iii) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • (iv )je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • (v) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


7.4. Ustanovení uvedená v článku 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonné lhůtě od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke  zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.


7.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o jeho vadách věděl nebo je sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností: (i) je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty; (ii) vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace; (iii) vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem; (iv) vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží; (v) vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží a/nebo (vi) zboží bylo poškozeno živly.


7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese Lékárny (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese: lekarna@vsezlekarny.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se však vždy považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit doklad (popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.


7.8. U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající. V případě reklamovaných léčivých prostředků bude prodávající postupovat podle § 85 odst. 2 písm. e) Zákon o léčivech. V případě reklamovaných léčivých prostředků bude prodávající postupovat podle § 85 odst. 2 písm. e) Zákon o léčivech.


7.9. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese: lekarna@vsezlekarny.cz, osobně na adrese Lékárny nebo telefonicky na telefonním čísle prodávajícího.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


8.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Tato lhůta běží ode dne:

 • (i) převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce);
 • (ii) převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí; nebo
 • (iii) převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (odlišnou od dopravce), je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávky zboží.

 

8.2. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce (i) zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a (iii) zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. Od kupní smlouvy nelze odstoupit také v případě registrovaných léčivých přípravků bez vady.


8.3. Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího na adresu Lékárny nebo sídla prodávajícího nebo e-mailovou adresu lekarna@vsezlekarny.cz, a to formou jednostranného právního jednání a následujícím doporučeným postupem:

 • (i) odesláním řádně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy dostupného na Internetové stránce (ke stažení zde) NEBO
 • (ii) odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu lekarna@vsezlekarny.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. ............... ze dne ............ a požaduji vrácení uhrazené kupní ceny za zboží." s uvedením data, celého jména a adresy kupujícího.

 

8.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu. 


8.5. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Vrácení přijatých peněženích prostředků provede prodávající stejným způsobem, který kupující použil pro provedení počáteční transakce; jiným způsobem provede prodávající vrácení jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


8.6. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.


8.7. Kupující se zavazuje, že zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle prodávajícímu zpět nebo je předá prodávajícímu na adrese Lékárny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím čtrnácti (14) dnů. Ustanovení článku 8.6. tímto není dotčeno.


8.8. Kupující ponese náklady spojené s navrácením zboží.


8.9. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


8.10. Jsou-li spolu se zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 8.1. pozbývá darovací smlouva účinnosti. v takovém případě je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i všechny dárky, které mu byly v souvislosti se smlouvou poskytnuty.

8.11. Kupující je povinen si připravenou objednávku vyzvednout do 14 dní od přijetí informace o jejím připravení k osobnímu odběru za předpokladu, že se strany nedohodly na jiné lhůtě pro vyzvednutí. V opačném případě je objednávka stornována. Byla-li objednávka zaplacena předem, jsou finanční prostředky vráceny zpět kupujícímu.

 

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


9.2. Kupující tímto bere na vědomí a je plně obeznámen se skutečností, že pro účely vyřízení Objednávky a s ní souvisejících úkonů (zejména pro účely úhrady kupní ceny, dodání zboží), pro plnění zákonných povinností prodávajícího a z důvodu jiných oprávněných zájmů prodávajícího (zejména pro účely vymáhání pohledávky) prodávající zpracovává, shromažďuje a uschovává v databázi prodávajícího osobní údaje kupujícího poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s Objednávkou. Prodávající zpracovává, shromažďuje a uschovává následující poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, akademický titul, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo, případně informace o zdravotní pojišťovně a dále informace o nákupu provedeném kupujícím v Objednávce.


9.3. Kupující má právo přístupu ke  svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího zaslané na adresu prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího lekarna@vsezlekarny.cz odstranit z databáze, ledaže se jedná o údaje, které jsou nezbytné pro splnění práv a povinností z Objednávky nebo je musí prodávající shromažďovat či uschovávat pro plnění svých zákonných povinností nebo z důvodu jiných oprávněných zájmů prodávajícího (zejména pro účely vymáhání pohledávky).


9.4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


9.5. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, vždy však ale pouze na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a zákonných povinností prodávajícího a ochraně jeho oprávněných zájmů v souvislosti s Objednávkou. Po uplynutí této doby budou osobní údaje kupujícího smazány z databáze prodávajícího a případné vytištěné dokumenty skartovány.


9.7. Kupující uděluje výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uschováváním osobních údajů, jak je uveden v tomto článku a dále souhlasí, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů.


9.8. Prodávající prohlašuje, že kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, osob zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy nebudou osobní údaje kupujícího bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího předávány prodávajícím jakékoli třetí osobě.


9.9. Prodávající dbá na to, aby osobní údaje kupujících byly plně zabezpečeny proti zneužití. 

 

X. COOKIES


10.1. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu povoleném zákazníkem při vstupu na Internetový obchod jsou do jeho koncového zařízení ukládány cookies. Cookies, které se do koncového zařízení užívaného zákazníkem již uložily, může zákazník kdykoliv vymazat.

 

XI. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ


11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje na smlouvy uzavřené v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.


11.2. Mimosoudní řešení sporu může být zahájeno pouze na základě návrhu zákazníka (spotřebitele), a to nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy u druhé smluvní strany poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu.

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).


12.2. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.


12.3. Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 Občanského zákoníku se nepoužije.


12.4. Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění.


12.5. Při pochybnostech o tom, zda bylo zboží dodáno nebo zda byl jiný úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému prodávajícího nebo příslušného dodavatele služeb prodávajícího.


12.6. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se Obchodními podmínkami v příslušném znění. 


12.7. Kupující prohlašuje, že se před odesláním Objednávky seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání a že veškerá ujednání Obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.


12.8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2018.

 

VLTAVÍNSKÁ, s.r.o.
PhMr. Helena Hoblová, jednatelka
PhMr. Libuše Orálková, jednatelka