Rezervační podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto Rezervační podmínky (dále jen „Rezervační podmínky“) upravují podmínky rezervace zboží přes webové rozhraní www.vsezlekarny.cz (dále jen „Webové rozhraní“) a právní vztahy mezi zákazníkem a provozovatelem rezervačního systému na Webovém rozhraní.

1.2. Přes rezervační systém na Webovém rozhraní (dále jen „Rezervační systém“) má zákazník možnost rezervovat si léčivý přípravek či jiné zboží k osobnímu odběru v některé z následujících lékáren:

  • a. Lékárna Hájek (BENU) umístěná na adrese Třebíč, M. Majerové 900/2, PSČ 674 01
  • b. Lékárna Vltavínská umístěná na adrese Třebíč, Vltavínská 1289, PSČ 674 01
  • c. Lékárna Helios (BENU) umístěná na adrese Třebíč, Znojemská 863/1, PSČ 674 01

(každá z lékáren pod písmeny (a) až (c) výše dále jen jako „lékárna“), tj. za podmínek uvedených v těchto Rezervačních podmínkách si zákazník přes Rezervační systém rezervuje možnost léčivý přípravek či jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny za cenu uvedenou v Rezervačním systému. Provedení rezervace tedy znamená pouze to, že za podmínek uvedených v těchto Rezervačních podmínkách bude pro zákazníka ve vybrané lékárně po určitý čas připraveno rezervované zboží k zakoupení, přičemž je pouze na rozhodnutí zákazníka, zda rezervované zboží ve vybrané lékárně nakonec zakoupí či nikoli.

1.3. Provozovatelem Rezervačního systému je společnost VLTAVÍNSKÁ, s.r.o., IČO 26750457, se sídlem Praha 5, Bucharova 1314/8, PSČ 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 91388 (dále jen „provozovatel“). Další kontaktní údaje provozovatele: emailová adresa: lekarna@vsezlekarny.cz, telefonní číslo: 568 840 720.

 

II. REZERVAČNÍ SYSTÉM

2.1. Rezervace probíhá prostřednictvím Rezervačního systému, kde zákazník provede za níže uvedených podmínek rezervaci zboží ve vybrané lékárně.

2.2. Prezentace zboží v Rezervačním systému je pouze informativního charakteru a nepředstavuje nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Prezentace zboží v Rezervačním systému a tyto Rezervační podmínky tak nepředstavují kupní smlouvu ani návrh na její uzavření přes Webové rozhraní mezi provozovatelem a zákazníkem a vyjádřením souhlasu s těmito Rezervačními podmínkami nedochází k uzavření žádné kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy a vzniku smluvního vztahu mezi zákazníkem jako kupujícím a příslušnou lékárnou jako prodávajícím dochází teprve při osobní koupi rezervovaného zboží zákazníkem v příslušné lékárně.

2.3. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží platných výlučně pro provedení Rezervace přes Webové rozhraní. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Tímto ustanovením však není dotčeno právo lékárny uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek (zejména, nikoli však výlučně, v případě, že se rezervované zboží v příslušné lékárně prodává za cenu nižší, než je cena uvedená v Rezervaci). Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají vždy přednost před ustanoveními Rezervačních podmínek.

2.4. Zboží, včetně jeho ceny, je dostupné pouze po dobu, po kterou jsou zobrazeny na Webovém rozhraní. v případě, že rezervované zboží již není dostupné nebo se nedodává nebo nevyrábí nebo se výrazně změnila jeho cena, popřípadě zákazníkem vybraná lékárna nemá zájem prodat rezervované zboží za cenu uvedenou v Rezervaci, bude provozovatel či přímo příslušná lékárna kontaktovat zákazníka za účelem sjednání dalšího postupu (nahrazení rezervovaného zboží jiným, zrušení Rezervace apod.).

2.5. Lékárna (ani provozovatel) není povinna se zákazníkem uzavřít kupní smlouvu ohledně zákazníkem rezervovaného zboží.

 

III. REZERVACE ZBOŽÍ

3.1. Pro rezervaci zboží vyplní zákazník rezervační formulář na Webovém rozhraní (registrovaní zákazníci mohou k učinění rezervace využít své uživatelské rozhraní (uživatelský účet) (dále jen „Rezervace“). Zákazník je povinen uvádět v Rezervaci úplné a pravdivé informace.

3.2. Před odesláním Rezervace je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které zákazník do Rezervace vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Rezervace. Před odesláním Rezervace potvrdí zákazník seznámení se a úplný souhlas s těmito Rezervačními podmínkami zaškrtnutím volby „Souhlasím s Rezervačními podmínkami“. Znění platných Rezervačních podmínek je zákazníkovi přímo dostupné prostřednictvím odkazu u volby „Souhlasím s rezervačními podmínkami“ a též na Webovém rozhraní. Rezervaci odešle zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit/ odeslat rezervaci“.

3.3. Provozovatel po obdržení Rezervace toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v Rezervaci.

3.4. Odesláním Rezervace či zasláním emailu zákazníkovi nedochází k uzavření kupní smlouvy, ale zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u jím vybrané lékárny.

3.5. Rezervace není pro zákazníka závazná a může být kdykoli zákazníkem zrušena telefonicky nebo emailem zaslaným na kontaktní adresu provozovatele; kupní smlouva se uzavírá až v příslušné lékárně.

3.6. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Rezervace (zejména množství zboží, výše kupní ceny) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení Rezervace vhodným způsobem (písemně či telefonicky). Odmítne-li zákazník Rezervaci požadovaným způsobem potvrdit, je provozovatel oprávněn Rezervaci bez dalšího zrušit.

3.7. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že zobrazení zboží na Webovém rozhraní je pouze ilustrační a indikativní a že příslušný prodávající (lékárna) může zboží dodat v libovolném provedení.

3.8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při rezervaci zboží přes Rezervační systém. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám.

 

IV. VYZVEDNUTÍ REZERVOVANÉHO ZBOŽÍ VE VYBRANÉ LÉKÁRNĚ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Zákazník je informován emailem na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v Rezervaci o termínu možného osobního vyzvednutí a zakoupení rezervovaného zboží ve vybrané lékárně. Rezervované zboží bude v lékárně připraveno k vyzvednutí a zakoupení po dobu čtyř (4) dnů. v případě, že rezervované zboží není zákazníkem v této lhůtě vyzvednuto, Rezervace bez dalšího zaniká.

4.2. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při osobní koupi rezervovaného zboží ve vybrané lékárně, a to mezi zákazníkem a příslušnou lékárnou. Zákazník nabývá vlastnické právo k rezervovanému zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží a osobním převzetím zboží v jím vybrané lékárně.

 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

5.1. Odesláním Rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a provozovatelem a odeslání Rezervace ani nezakládá provozovateli žádnou povinnost z vad rezervovaného zboží; práva a povinnosti z vad zboží se uplatňují výlučně u příslušného prodávajícího (lékárny), se kterým zákazník uzavře kupní smlouvu na rezervované zboží.

 

VI. UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, kterou zákazník uzavře s jím vybranou lékárnou, popřípadě z Rezervace je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.

6.2. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle předchozího odstavce se nevztahuje na smlouvy uzavřené v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

6.3. Mimosoudní řešení sporu může být zahájeno pouze na základě návrhu zákazníka (spotřebitele), a to nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy u své příslušné smluvní strany poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu.

 

VII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.2. Zákazník tímto bere na vědomí a je plně obeznámen se skutečností, že pro účely vyřízení Rezervace provozovatel a příslušná lékárna zpracovává, shromažďuje a uschovává ve své databázi osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem v souvislosti s Rezervací. Zpracovávány, shromažďovány a uschovávány jsou tyto poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně informace o zdravotní pojišťovně a dále informace o provedené Rezervaci zákazníka.

7.3. Zákazník má právo přístupu ke  svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka zaslané na adresu provozovatele či na emailovou adresu lekarna@vsezlekarny.cz odstranit z databáze, ledaže se jedná o údaje, které jsou nezbytné pro splnění práv a povinností z Rezervace.

7.4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.5. Jednotlivé Rezervace jsou po svém odeslání provozovatelem a příslušnou lékárnou archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli a příslušné lékárně.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a zákonných povinností provozovatele a příslušné lékárny a k ochraně jejich oprávněných zájmů v souvislosti s Rezervací. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zákazníka smazány z databáze provozovatele i příslušné lékárny a případné vytištěné dokumenty skartovány.

7.7. Zákazník uděluje výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uschováváním osobních údajů, jak je uveden v tomto článku a s předáním Rezervace příslušné lékárně. 

7.8. Provozovatel prohlašuje, že kromě příslušné lékárny nebudou osobní údaje zákazníka bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka předávány provozovatelem jakékoli třetí osobě.
7.9. Prodávající dbá na to, aby osobní údaje kupujících byly plně zabezpečeny proti zneužití.

VIII. COOKIES
8.1. Zákazník bere na vědomí, že v rozsahu povoleném zákazníkem při vstupu na Webové rozhraní jsou do jeho koncového zařízení ukládány cookies. Cookies, které se do koncového zařízení užívaného zákazníkem již uložily, může zákazník kdykoliv vymazat.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Rezervací musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 

9.2. Je-li některé ustanovení Rezervačních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 

9.3. Při pochybnostech o tom, zda byl určitý úkon (volání, odeslání elektronické či faxové zprávy, výzva, upomínka, apod.) proveden, je rozhodující výpis ze systému provozovatele, příslušné lékárny nebo jejich dodavatele příslušných služeb.

9.4. Znění Rezervačních podmínek může provozovatel měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi provozovatelem a zákazníkem před nabytím účinnosti těchto Rezervačních podmínek zůstávají i nadále v platnosti a řídí se Rezervačními podmínkami v příslušném znění.

9.5. Zákazník prohlašuje, že se před odesláním Rezervace seznámil s obsahem těchto Rezervačních podmínek a s významem jednotlivých ujednání a že veškerá ujednání Rezervačních podmínek jsou pro zákazníka jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem.

9.6. Tyto Rezervační podmínky nabývají účinnosti dne 24. 5. 2018.

 

VLTAVÍNSKÁ, s.r.o.
PhMr. Helena Hoblová, jednatelka
PhMr. Libuše Orálková, jednatelka